پاسخ به : تغییر دیتا در nic500 بمحض اتصال FUC421 به آن

#491

بخشید بابت تاخیر

عدد 50 که گفتید 70 می شود مربوط به چه متغیری است؟

این مشکل می تواند به دلیل نویزی باشد که از کامپیوتر شما به دستگاه منتقل می شود و این نویز هم ناشی از عدم اتصال مناسب ارت به کامپیوتر شما است.
با اتصال پایه زمین مبدل سریال به بدنه کیس به احتمال فراروان این مسیله برطرف خواهد شد.