پاسخ به : AOدر NIC500

#497

سلام

برای داشتن خروجی 4-20 میلی آمپر AO_Type را باید برابر 2 قرار دهید.
برای اینکه تمام محدوده 29 میلی ولت را پوشش دهید بایستی مقدار Mode/Gain را برابر 56 قرار دهید. 60 برای لودسل 2 mv/v است که با 10 ولت تغذیه شده است