پاسخ به : مشکل اتصال ۶۳۷۰

#530

دستگاه را به صورت سخت افزاری در حالت stop قرار دهید و BaudRate شبکه را بر روی 38400 تنظیم کنید و مانیتورینگ را تست کنید