پاسخ به : مشکل اتصال ۶۳۷۰

#532

حال از طریق ارتباط سریال پارامترهای LAN را هم می توانید تنظیم کنید.
احتمال دارد آدرس LAN دستگاه را هم به اشتباه وارد می کردید و یا …