پاسخ به : تابع Button_Set Bitmap

#586

سلام

منظور شما از این که کد تصویر وارد نمی شود چیست؟
کد تصویر عدد صحیحی است که هنگام کلیک کردن بر روی تصویر مورد نظر در بانک تصاویر نمایش داده می شود.
پس برای وارد کردن کد تصویر در این تابع کافی است یک متغیر صحیح در symbol editor تعریف کرده و مقدار آن را برابر عددی قرار دهید که با کلیک کردن بر روی تصویر در بانک تصویر می بینید.