پاسخ به : تابع Button_Set Bitmap

#588

در مسیر نصب نرم افزار فایل FBD.Lib را با فایلی که ضمیمه کردم جایگزین کنید؛ البته پس از extract کردن فایل صمیمه شده.

FBD.Lib