پاسخ به : اتصال CT به PLC

#598

سلام

اگر منظورتان ترانس هایی است که جریان را اندازه گرفته و خروجی ولتاژ آنالوگ می دهند؛
می توانید آنها را به ورودی آنالوگ دستگاه ها وصل کرده و مقدار ولتاژ را اندازه بگیرید و با پیاده سازی فرمول مربوط به CT در برنامه که معمولا یک رابطه خطی بین ولتاژ و جریان است، اندازه جریان را بدست آورید.
دقت داشته باشید که با استفاده از مدار مناسب (تقسیم مقاومتی و ..) بایستی اندازه ولتاژ اعمالی به 7070 را در بازه 2.5- تا 2.5 محدود کنید.