پاسخ به : استفاده از gprs

#461

سلام

تنظیمات و متغیرها را به درستی تعریف کرده اید ولی به دلیل متفاوت بودن وضعیت آنتن دهی در شرایط زمانی و مکانی مختلف، ممکن است مودم با یک بار شماره گیری موفق به ارتباط با شبکه نشود.
پس بهتر است با یک تایمر هر چند ثانیه یک بار تابع “ppp connect” را اجرا کنید و این کار را تا زمانی ادامه دهید که ارتباط مودم با شبکه برقرار شده و خروجی “ppp is up” یک شود.