پاسخ به : استفاده از gprs

#463

من خروجی 232 کنترلر رو به pc وصل کردم تا ببینم وقتی pppEn رو یک می کنم ببینم کنترلر چی می فرسته که سه بار این رشته رو ATZ می فرسته که هگزش هم می شه
41
54
5A
0D

که این at command واسه Reset Default Configuration هستش . اما بعدش دیگه چیزی نمی فرسته برای کانکت شدن . نمی دونم دارم درست دنبال می کنم