پاسخ به : استفاده از gprs

#464

مودم شما چیست؟ at command ها معمولا برای همه مودم ها یکسانند.
ما تست های خود را با wavecom 1306 انجام داده ایم.

این طور نیست که مابین دستگاه 6400 و مودم ارتباطی برقرار شود سپس at command ارسال شود.
کافیست ارتباط سخت افزاری به درستی برقرار شود و تنظیمات سریال دستگاه با مودم یکسان باشد (نرخ ارتباط داده و …)؛
پس از این با atcommand های مناسب درخواست خود را برای مودم ارسال می کنید.

عبارت #99* برای این است که مودم به شبکه GPRS وصل شود و پس از برقرای صحیح ارتباط، pppstatus یک می شود.

در رابطه با at command ها هم به این نکته دقت کنید که مودم با دریافت هر دستور پاسخی را برای دستگاه ارسال می کند که گزارش نتیجه درخواست ارسال شده است.
برای ATZ هم همینطور است و مودم پس از ریست شدن، پیغام OK را برای 6400 می فرستد و دستگاه پس از دریافت این تایید، دستورات بعدی را ارسال می کند.