پاسخ به : مشکل در لاگ گرفتن

#480

در مورد آدرس دهی چون از پروتکل مدباس استفاده می کنید پس درست هستند.

از کجا می دانید که برق قطع نشده است؟!
چون تا وقتی master اطلاعاتی را به درستی از slave نخواند داده ای در حافظه ذخیره نمی کند.

دستگاه slave شما چیست و 6400 با چند دستگاه شبکه شده است؟

برای اطمینان از صحت ارتباط و تاثیر عوامل دیگر می توانید گام به گام برنامه خود را به پیش ببرید؛ یعنی ابتدا یک برنامه ساده برای خواندن 110 ورد در هر ثانیه بنویسید و در شرایط مختلف وجود یا عدم وجود slvae چک کنید. یک برنامه خیلی ساده که به صورت زیر می شود:

تست