پاسخ به : تغییر دیتا در nic500 بمحض اتصال FUC421 به آن

#489

سلام

در صورت اتصال مبدل این اتفاق میافتد یا نه زمانی که در حال مانیتورینگ هستید؟
اگر بدون مانیتورینگ و فقط با اتصال مبدل این مسیله پیش می آید آیا در این صورت می توانید با دستگاه ارتباط برقرار کنید؟ مثلا آن را مانیتور کنید؟