پاسخ به : تغییر دیتا در nic500 بمحض اتصال FUC421 به آن

#493

اتصال پایه زمین مبدل به زمین دستگاه هم می تواند موثر باشد.
به هر حال برای جلوگیری از اثرات مخرب نویز بایستی ارت مناسبی داشته باشید و حداقل لپ تاپ خود را به ارت وصل کنید. معمولا لپ تاپ ها خروجی برای اتصال به ارت دارند.

البته یک راه حل هم استفاده از مبدل های USB به سریال ایزوله موجود در بازار است.