پاسخ به : نمایش متغیر float

#500

سلام

در NIC500 و KFC750 متغیرهای اعشاری مانند اعداد صحیح به طور مستقیم قابل نمایش و در نتیجه قابل ویرایش نیستند.

شما می توانید با استفاده از تابع float to string عدد اعشاری را به استرینگ تبدیل کرده و تنها بر روی نمایشگر نشان دهید؛ بدون قابلیت ویرایش.