پاسخ به : سرعت در مقایسه با دقت داده برداری

#513

دقت و سرعت رابطه عکس دارند ولی شاید نتوان برای آن فرمولی مشخصی در نظر گرفت.

شما 1000000 را به عنوان نرخ داده برداری ذکر کرده بودید که خوب درست نیست چون حداکثر 1000 می تواند باشد.

سرعت نمونه برداری را چه طور تست می کنید؟!
به نظرم مثال زیر کمک خوبی برای شما خواهد بود:
نمونه برداری و ذخیره سازی سیگنال های آنالوگ با سرعت بالا