پاسخ به : سرعت در مقایسه با دقت داده برداری

#515

ایل زیر دیتاشیت ad7714 هست که در بخش دانلود هم قرار دادیم.
1000 رو به اعتبار این دیتاشیت گفتم.
درباره دقت در فرکانس های مختلف هم در صفحه دومش مواردی رو ذکر کرده:

http://fararopaya.com/download/file_151.aspx