پاسخ به : تفاوت خوانده ورودی های ۶۲۵۰

#522

شما قصد دارید مقدار ولتاژ خروجی لودسل را بخوانید.
با اعمال تنظیمات 111 و 60 در واقع گین 128 به ولتاژ ورودی آنالوگ اعمال می شود، یعنی میزان ولتاژ لودسل با بهره 128 تقویت شده و سپس خوانده می شود.
بنابراین برای محاسبه ولتاژ ورودی آنالوگ ضریب اعمالی می شود: (128 * 16777215) / 2.5