پاسخ به : اتصال انکودر

#534

سلام
ببخشید دیر شد.

بله، پالس z انکدر را در سرعت های بالا نمی توانید بخوانید و باید در سرعت های پایین محل z را بیابید.

چه نیازی به دانستن نقطه z انکدر دارید؟ شاید با روش دیگری بتوان انجام داد!