پاسخ به : دسترسی به ورودیها

#539

سلام

به پالس A و B که مستقیما دسترسی ندارید و تنها مقدار محاسبه شده انکدر را در متغیر مربوطه می توانید مشاهده کنید.

اما پالس z انکدر به طور مستقیم و از طریق متغیر ECx_z در دسترس قرار داده شده است.
البته برای تشخیص این پالس بایستی انکدر را با سرعت کمی بچرخانید و ترجیحا در داخل برنامه خود این پالس را بخوانید و نه در مانیتورینگ.