پاسخ به : error crc

#576

دستگاه را در حالت Stop قرار دهید. timeout برنامه را افزایش دهید (حداقل 1000). مجددا برنامه را دانلود کنید.
این خطا مربوط به زمانی است که برنامه کامل دانلود نشده است.