پاسخ به : error crc

#580

یغام خطای
Application CRC Error
زمانی روی صفحه نشان داده می شود که برنامه ای روی دستگاه نیست و یا برنامه به خوبی روی دستگاه دانلود نشده است و اجرا نمی شود. باید دستگاه را در حالتSTOP قرار

داده و روی گزینه OK کلیک کرده ، سپس برنامه را دوباره روی دستگاه دانلود کرد.

تغییر timeout یا تغییر نحوه ارتباط (LAN یا RS485) و یا تعویض کابل ارتباطی می تواند تعداد سعی های مجدد را کمتر کند.