پاسخ به : گذاشتن پسورد روی صفحات در ۷۰۷۰

#584

بعد از اینکه صفحه رو عوض کردید یا … با استفاده از تابع HMI Blocks\Window Objects\EditBox\EditBox_SetText یک string که در حافظه تعریف کرده اید و هیچ متنی در آن نیست را در textbox بنویسید.