پاسخ به : تابع Button_Set Bitmap

#587

سلام

من متغیر صحیح در symbol editor را تعریف کردم ولی زمانیکه برروی علامت سوال ورودی Bmp تابع کلیک میکنم متغیر تعریف شده نمایش داده نمیشود.