پاسخ به : ورودی آنالوگ در PAC7070+

#596

سلام

در صورتی که پایه های مثبت و منفی را به درستی وصل نموده اید! مقادیر زیر را ذکر کنید تا راهنمایی تان کنم:

1- مقدار ولتاژ اعمالی به ورودی آنالوگ؟
2- عددی که AI مربوطه نشان می دهد؟
3- مقادیر عددی تنظیمات آنالوگ مربوطه؟