پاسخ به : pac 7035

#600

10 ولت خروجی که بر روی 7035 قرار دارد همانطور که در دیتاشیت آن آمده جریان کمی به ما می دهد و بنابراین برای تحریک خروجی ها مناسب نیست.
این ولتاژ برای تحریک سنسورهایی مانند PT100 و لودسل که جریان چندانی مصرف نمی کنند قرار داده شده است.

برای ورودی ها هم چون 10 ولت نزدیک سطح پایین ورودی هاست احتمالا وردی ها را تحریک نکند و مناسب نیست.