پاسخ به : اندازه گیری ۴-۲۰ در خروجی ao pack 7070

#611

سلام

اگر منظورتان این است که مقدار AI را با استفاده از این تابع به word تبدیل کرده و در AO قرار می دهید، کارتان اشتباه است!
با این کار اگر AI بیشتر از بیشینه word یعنی 65535 باشد، مقدار AO سرریز شده و عددی که در آن قرار می گیرد در کنترل شما نخواهد بود.

برای انجام هدف مورد نظرتان بایستی مقدار AI را scale کرده و در AO قرار دهید؛ یعنی بیشینه AI را معادل با 65535 و کمینه آن را معادل 0 قرار داده و مقادیر دیگر AI را با تقسیم بر ضریبی مناسب در این بازه بگنجانید و مقدار بدست آمده را در AO قرار دهید.